פיגום זקיפים

שימוש המוצר
פיגום זקיפים של חברתנו מיוצר על פי דרישת תקנות הבטיחות של משרד העבודה ולתקן ישראלי 1139 חלק 1
ובהתאם לתקנים אירופאים EN12811-1, EN12810-2, EN12810-1.
התקנות והתקן מחייבים בכל הקשור למכירה, השכרה ומסירה לשימוש של פיגום זקיפים.

הוראות מקדימות:
פיגום זקיפים הוא מתקן זמני המורכב מעל קרקע או מעל מבנה ומחובר למבנה, אשר ממנו מתבצעות פעולות בנייה, החזקת חומר או ציוד.
מבנה הפיגום והתקנתו כיאות עונים לדרישות התקנות למניעת התמוטטות, נפילת אדם, חפץ, חומר או ציוד מעליו.
בכל מקרה אין להחזיק על הפיגום ציוד שיגרום לעומס יתר, פגיעה בשיווי משקל או עומס העולה מההכרחי לביצוע עבודות שוטפות. פיגום זה מיועד לשאת עומס שלא יעלה על 200 ק"ג/מ"ר.

תכנון ההקמה, השימוש ופירוק הפיגום חייבים לעשות על פי הוראות היצרן וכפוף להוראות כל דין.

חברת נוריאלי הינה החברה היצרנית הראשונה בישראל אשר קיבלה אישור תקן ממכון התקנים